Terén výzkumný

(přesměrováno z Akce terénní)

terén výzkumný – nepřesný termín označující soc. prostředí, okruh, místo, ve kterém se reálně provádí sběr informací v rámci s-gického empir. výzkumu. Nejčastěji se tento termín používá v případě aplikace interview, dotazníkového šetření a přímého pozorování. Tyto techniky sběru informací se nazývají někdy též terénními technikami. Někdy se za t.v. považuje i prostředí, kde se pracuje s dokumenty (např. archivy). S pojmem t.v. souvisejí další pojmy, jako práce v terénu (field work), týkající se výzkumníků, resp. tazatelů realizujících příslušné techniky, terénní akce, což je pojmenování části výzkumu odehrávající se v „terénu“, terénní šetření jako pojem zdůrazňující jistou autonomii této výzkumné etapy, a terénní výzkum (field study), kterým se někdy rozumí totéž co terénním šetřením, někdy pak typ empir. výzkumu, pro nějž je příznačná absolutní převaha terénní práce, z jejíchž výsledků se přímo formuluje výzk. zpráva. Používání termínu t.v. a termínů příbuzných je příznačné nejen pro empir. sociologii, ale i pro ostatní spol. vědy, které čerpají informace z přímého kontaktu s lidmi a z produktů lidské činnosti (pro kult. a soc. antropologii, psychologii, demografii aj.). O t.v. se uvažuje také jako o prostředí, resp. systému, do kterého s-gický výzkum nějak zasahuje, mění jej tím, že z něho nejen odebírá určité informace, ale i určité informace mu dodává (viz zákon Brillouinův). T.v. bývá hodnocen jako připravený nebo nepřipravený (více nebo méně seznámený s připravovanou akcí nebo se smyslem s-gických výzkumů vůbec), vlídný a přátelský nebo nedůvěřivý a nepřístupný, aktivní a vstřícný (vítající spolupráci na výzkumu) nebo netečný, nespolupracující, také přesycený výzkumy, unavený apod (viz též populace zajatá). Příprava, „naladění“ t.v. se provádí propagací výzkumu, silně jej však ovlivňuje celková spol. a polit. atmosféra, pozice a prestiž s-gického výzkumu ve veř.mínění, resp. image s-gie jako takové.

research field terrain de recherche Feldforschung campo di ricerca

Literatura: viz metody sociologické, techniky sběru informací.

Alena Vodáková