Analýza kanonická

analýza kanonická – (z lat. canonicus, to z řec. kanon = původně rovný rákosový prut, pravítko, pravidlo) – analýza statist. dat, tykající se dvojrozměrné kontingenční tabulky a vycházející z předpokladu, že její četnosti odpovídají dvourozměrnému normálnímu rozložení, přičemž řádkové a sloupcové kategorie jsou nositelkami (neznámých) škálových hodnot obou proměnných. Cílem metody je nalézt tyto škálové hodnoty a tak kvantifikovat řádky i sloupce. Navíc se vyžaduje, aby koeficient korelace dosáhl max. možné hodnoty. A.k. se používá ke studiu vzdáleností mezi kategoriemi generovanými empir. vztahy, tak jak jsou určeny výskytem četností v polích tabulky.

canonical analysis analyse canonique kanonische Analyse analisi canonica

Literatura: Kendall, M. G.Stuart, A.: The Advanced Theory of Statistics, vol. II.: Inference and Relationship. London 1961; Lauber, I.Linhart, J.: Kanonická analýza kontingenčních tabulek. Sociologický časopis, XIV, 1978.

Jan Řehák