Analýza drah

(přesměrováno z Analýza kauzálních drah)

analýza drah – též analýza kauzálních drah, resp. cest, nebo analýza dráhových koeficientů – metoda kauzální analýzy, která vychází z modelu přímých vazeb mezi měřenými proměnnými zkoumaného kauzálního systému. Kauzální dráhy (cesty) jsou posloupností přímých kauzálních vazeb a vyjadřují nepřímá, zprostředkovaná kauzální spojení mezi proměnnými. Parametry modelu jsou intenzity přímého kauzálního působení a podíly vlivů chybových proměnných. Odvozeně se určují také intenzity kauzálních drah a jejich podíly na vytváření proměnných systému. Odhadují se porovnáním modelu s maticí empir. kovariancí a variancí proměnných. Model může být určen, neurčen nebo přeurčen podle toho, zda počet nezávislých rovnic je rovný, menší nebo větší než počet neznámých parametrů. Modely, jejichž grafy neobsahují cykly, se nazývají rekurzívní. Ty jsou vždy (za běžných předpokladů) alespoň určeny a odhad parametrů je možné provést pomocí jednotlivých regresních rovnic plynoucích z modelu nebo pomocí koeficientů parciální korelace. Identifikovatelnost nerekurzívních modelů je složitější. Při neurčenosti je nutno přidat do modelu další proměnnou a zkoumat jej znovu, při přesné určenosti používáme metodu instrumentálních proměnných, metodu nepřímých nejmenších čtverců (ILS), metodu dvoustupňových nejmenších čtverců (2SLS). U přeurčených modelů se používá nejvíce 2SLS. A.d. byla původně navržena S. Wrightem pro studium genetických vazeb. Dosáhla různých modifikací a značného rozšíření. Využívá výsledky teorie grafů. Nejvýzn. zobecnění a.d. představuje aplikace modelu na latentní proměnné a jeho spojení s modelem faktorové analýzyanalýze kovariančních struktur lineárních (latentní proměnné jsou indikovány měřenými proměnnými, jejich kovarianční matice je empir. vstupem metody).

path analysis analyse des trajectoires causales Pfadanalyse analisi dei percorsi causali koeficienti

Literatura: Asher, H. B.: Causal Modeling. Newbury Park 1983; Blalock, H. M.: Causal Models in the Social Sciences. Chicago 1971; Heise, D. R.: Causal Analysis. New York 1975; Long, J. S.: Covariance Structure Models. Newbury Park 1983; Wright, S.: The Method of Path Coefficients. Journals of Mathematical Statistics, 5, 1934; Wright, S.: Path Coefficients and Path Regressions: Alternative or Complementary Concepts? Biometrics, 16, 1960.

Jan Řehák