Koeficient parciální korelace

koeficient parciální korelace – též koeficient lineární parciální korelace – vyjadřuje lineární vztah dvou číselných proměnných [math]X[/math], [math]Y[/math], z něhož je vyloučen vliv (resp. lineární složka vlivu) dalších proměnných [math]Z_1, Z_2,\ \ldots , Z_K[/math] (parciální korelace [math]K[/math]-tého řádu). Používá se pro zjištění nepravé korelace způsobené společnou příčinou variability obou proměnných, pro řetězení závislostí a sestavování modelů komplexních kauzálních sítí (metoda Wrightovy analýzy drah). K.p.k. lze chápat také jako koeficient lineární korelace mezi zbytkovými proměnnými [math]Y'[/math] a [math]X'[/math], které vzniknou při aplikaci lineárních regresních modelů [math]Y[/math] na [math]Z_1,\ \ldots Z_K[/math] a [math]X[/math] na [math]Z_1,\ \ldots Z_K[/math]. Obdobně se zavádí k.p.k. mezi dvěma jevy (vylučuje se vliv jiných jevů). Neparametrický k.p.k. je rozšířením Kendallova [math]\tau [/math]. Pro analýzu kontingenčních tabulek byly zavedeny koeficienty parciální asociace pro nominální, ordinální, kardinální i zobecněné znaky. V kontextu lineárních modelů se používá parciální korelační poměr.

coefficient of partial correlation coefficient de corrélation partielle partieller Korrelationskoeffizient coefficiente di correlazione parziale

Literatura: Kendall, M. G.: Rank Correlation Methods. London 1970; Smillie, K. V.: Introduction to Regression and Correlation. Toronto 1966; viz též koeficienty statistické, koeficient determinace.

Jan Řehák