Korelace nepravá

korelace nepravá – taková korelace dvou proměnných [math]X[/math] a [math]Y[/math], která není působena reálným vztahem ovlivnění jedné proměnné druhou, ale společnou příčinou [math]Z[/math] (reprezentovanou jednou nebo několika proměnnými) se souběžným vlivem na [math]X[/math] i [math]Y[/math] – dva důsledky společného příčinného zdroje se projeví jako korelace. K odhalení tohoto jevu (tj. skutečného důvodu korelovanosti [math]X, Y[/math]), se používá koeficient parciální korelace ([math]r(X,Y/Z[/math] vymizí), koeficient vícenásobné korelace ([math]R(Y/X,Z)[/math] je stejné jako [math]R(Y/Z)[/math]), vícenásobná regrese (v rovnici [math]Y = a + bX + cZ[/math] je [math]b[/math] zanedbatelné). Platí také [math]r(X,Z) \cdot r(Z,Y) = r(X,Y)[/math] (pro jednorozměrnou veličinu [math]Z[/math]). Pro více proměnných lze použít faktorovou analýzu. U složitějších vztahů zahrnutých v k.n., při vícenásobné a zprostředkované společné příčině je možné aplikovat Wrightovu analýzu drah a postupy modelování vztahů analýzou kovariančních struktur. Obdobně se ve statistické analýze dat vyskytuje nepravá asociace a obecně nepravá statistická závislost (metody jejího odhalení se liší podle analytické situace, typu proměnných a typu závislostí).

fallacious correlation corrélation fallacieuse unechte Korrelation correlazione spuria

Literatura: Blalock, H. M.: Causal Models in the Social Sciences. Chicago 1971; Heise, D.: Causal Analysis. New York 1975; Řehák, J.Řeháková, B.: Analýza sociologických dat v sociologii. Praha 1986; Simon, H. A.: Spurious Correlation: A Causal Interpretation. In: Models of Man. New York 1971.

Jan Řehák