Analýza dat statistická

analýza dat statistická – etapa práce se statist. daty, jejímž cílem je vyloučit náhodné chyby (viz chyba výběrová) a systematické chyby či charakterizovat jejich stupeň a pomocí sumarizace, grafického znázornění, pravděpodobnostních zákonů rozložení zkoumaných veličin, modelů vztahů mezi proměnnými, metodologie statistické inference a dalších prostředků matem. statistiky odhalit a vyjádřit statist. fakta o stavu, struktuře, heterogenitě a vztazích v datovém souboru a provést jejich zobecnění z výběrového souboru na základní soubor, příp. pomocí vztahových modelů provést odhad neměřených, resp. přímo neměřitelných vlastností (klasifikace, diagnostika, měření latentních proměnných, extrapolace a predikce). Součástí a.d.s. je také etapa metodologické analýzy a průběžná metodol. kontrola kvality dat (reprezentativity, stupně měřící chyby, platnosti předpokladů použitých metod, vyčlenění netypických a vychýlených údajů, validity a reliability). Závěry a.d.s. se zhodnocují v interpretační výzkumné fázi, v níž se prověřují v konfrontaci s ostatními výsledky s-gie, s teoretickým, empir., metodol., hypotetickým i praktickým fondem poznatků. V interpretaci se prověřuje významová konzistence dílčích výsledků a.d.s. a v kontextu soc. teorie a řešených meritorních úloh jsou empir. statist. jevům a vztahům přisuzovány významy (při zhodnocení informací o soc. ekonomickém, geogr. a časovém kontextu dat i vzhledem k výchozí operacionalizaci zkoumaných vlastností). Postupy a.d.s. závisí na výzk. východiscích a úlohách, na způsobu sběru dat a měření, záznamu a dosažené kvalitě datového souboru, na předběžných (apriorních) znalostech i souběžných nezávislých výsledcích obdobných výzkumů, na typech dat, rozsahu souboru a jeho strukturaci, na počtu proměnných, na způsobech uložení dat a na stupni příp. agregace, na přípustnosti pojetí modelových distribučních předpokladů, na dostupnosti statist. instrumentů (metod i programů), na výpočetní technice i na znalostech a osvojení instrumentů statist. metodologie výzkumníkem. (Viz též metody matematicko-statistické.)

statistical data analysis analyse statistique des données statistische Datenanalyse analisi statistica dei dati

Jan Řehák