Soubor základní

soubor základní – též statistická populace – v souvislostech výběrových šetření označuje soubor elementárních jednotek (osob, předmětů, lokalit, org. jednotek, symbolů, lidských výtvorů apod.), kterým je operacionalizován cílový výzkumný soubor. Obvykle je s.z. reprezentován výběrovým souborem. Vztah s.z. a cílového výzk. souboru (který je vlastním předmětem s-gické analýzy) zahrnuje tyto případy: 1. oba soubory jsou totožné; 2. s.z. vznikl redukcí cílového výzk. souboru o části, které jsou obtížně dosažitelné či fakticky nedosažitelné (např. osoby v zahraničí, ve výkonu trestu, atd.), nebo je u nich sběr informací neúnosně org. finančně či časově náročný (vzdálené a těžce přístupné, řídce osídlené oblasti), event. naráží na nepřekonatelné intelektuální, morální či náb. bariéry a předsudky; 3. cílový výzk. soubor je tvořen zcela jinými jednotkami než s.z. (např. v případě obsahové analýzy místních či okresních deníků pro potřeby analýzy cílů soc. politiky), nejde tedy o popis souboru, ale o vytvoření informační základny; 4. jednotky cílového výzk. souboru vznikají agregací (sloučením) elementárních jednotek s.z. – závěry o cílovém výzk. souboru je možné dělat statist. prostředky; 5. jednotky s.z. jsou skupinkami cílového výzk. souboru; jde např. o usuzování z průměrných charakteristik pracovního kolektivu na jeho členy, města na jeho obyv. apod., což je v zásadě dosti riskantní operace, která musí být založena především na meritorní analýze. Rozhodnutí o adekvátnosti s.z. je věcí odborného, mimostatist. posouzení.

population population de base Basispopulation popolazione di base

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák