Metody matematicko-statistické

metody matematicko-statistické – postupy statistické analýzy dat, jejichž cílem je určení náhodné a nenáhodné složky ve statistických modelech, odhad neznámých parametrů, testování modelů, statist. explikace a predikce. Jsou vyvozeny jako způsob aplikace statist. modelů a jejich důsledků (tj. statist. odrazu reálné situace a využití datové informace za neurčitosti). V praxi analýzy dat se dělí podle různých pragmatických hledisek. Lze vydělit metody analýzy statistické řady, analýzy dvourozměrné statistické řady, mnohorozměrné statistické analýzy, analýzy číselných a kategorizovaných dat, metody parametrické a metody neparametrické, metody robustní a metody rychlé analýzy dat, metody statist. odhadu, testování hypotéz, metody komparační, asociační, vztahové, explorační a konfirmační, analýzy časových řad, výběru (výběrová uspořádání), metody podle různých skupin úloh, metody faktorové analýzy, seskupovací analýzy, kontroly jakosti a spolehlivosti, metody teorie front, metody analýzy přežití, analýzy kontingenčních tabulek atd. M.m. jsou závislé na výchozím modelu a jejich správná aplikace i validní výsledky jsou podmíněny správnou volbou modelu adekvátně reálným datům.

methods of mathematical statistics, mathematical-statistical methods méthodes mathématico-statistiques mathematisch-statistische Methoden metodi matematico-statistici

Jan Řehák