Metody neparametrické

metody neparametrické – patří k matematicko-statistickým metodám, které vycházejí z velmi širokých (slabých) předpokladů o chování proměnných (většinou z předpokladů spojitého rozložení náhodných veličin), aniž je třída statist. výchozích rozložení jakkoliv parametricky charakterizována (viz metody parametrické). M.n. jsou většinou založeny na pořadí hodnot proměnných (nikoliv na vlastních číselných hodnotách) nebo na funkcích pořadí. Známými testy hypotéz jsou např. Wilcoxonův-Mannův-Whitneyův test jako obdoba Studentova t-testu, Kruskalova-Wallisova a Friedmannova analýza rozptylu, znaménkový a mediánový test, McNemarův a Cochranův test atd. Neparametrické korelační koeficienty, Spearmanův a Kendallův, měří sílu vzájemné monotónní souvislosti dvou proměnných. Mnohorozměrné m.n. řeší úlohy obdobné těm, které řeší klasická mnohorozměrná statistická analýza. Na pořadí jsou založeny také m.n. bodového a intervalového odhadu. Metody jsou rozšířeny pro simultánní testování hypotéz.

nonparametric methods, distribution-force methods méthodes non paramétriques nicht parametrische Methoden tecniche non-parametriche

Literatura: Hollander, M.Wolfe, D. A.: Nonparametric Statistical Methods. New York 1973; Kendall, M. G.: Rank Correlation Methods. London 1970; Miller, R. G. jr.: Simultaneous Statistical Inference. New York 1966; Puri, M. L.Sen, P. K.: Nonparametric Methods in Multivariate Analysis. New York 1971.

Jan Řehák