Model statistický

model statistický – tímto způsobem jsou označovány dvě skupiny, dva typy modelů a) matem. formulace odrážející způsob vzniku, resp. výsledek procesu vzniku statist. dat (pravděpodobnostní zákon rozložení), vztah mezi proměnnými v datovém souboru (asociační, korelační, regresní, závislostní model), vztah mezi soubory, částmi souboru, objekty (komparační, seskupovací, korespondenční model), vývoj veličin v čase (model časových řad, model stochastických procesů); b) matem. formulace poznávacích postupů za neurčitosti (inferenční-odhadové i testovací, rozhodovací, extrapolační, predikční, rozlišovací, klasifikační, indikační, měřicí atd. modely). Společným rysem všech m.s. je jejich (explicitně vyjádřený nebo implicitně zahrnutý) pravděpodobnostní základ. Statistické modelování je vyjádření vztahů v realitě a poznávacích vztahů subjektů a reality, zatížených pravděpodobností a náhodnými chybami. Obecné a abstraktně pojaté m.s. jsou odvozeny deduktivním postupem, obsahují obecné parametry a náhodné veličiny. Matematicko-statistické metody jsou aplikace m.s. a jeho důsledků v analýze dat. Možnosti složitého modelování, především kauzálních vztahů, pomocí lineárních, log-lineárních a simulačních modelů se podstatně zvýšily zaváděním moderní výpočetní techniky a vývojem specif. programových prostředků (jazyků i statist. systémů).

statistical model modèle statistique statistisches Modell modello statistico

Jan Řehák