Analýza metodologická

analýza metodologická – rozklad užívaných metodol. postupů či metod a technik na jednodušší, event. elementární. Ve formálních a empir. vědách (v matematice, logice) jde při a.m. o identifikaci toho, jaké metody, operace či pracovní techniky je možné zvolit a jakým způsobem je lze užít, aby vedly ke stanovenému cíli, nebo o identifikaci operací, metod a technik, jimiž byly dosažené výsledky získány. Je tedy možné uvažovat o a.m. apriorní či a.m. aposteriorní. A.m. se používá k potvrzení správnosti získaných výsledků, ale současně je i východiskem k dalšímu rozvoji metodol. úvah a koncipování nových metod. Součástí apriorní a.m. je zpravidla hodnotící analýza použití navrhovaných výzk. metod a technik z předcházejících analogických případů. Ve spol. vědách se a.m. užívá spíše ke zdůvodnění dosažených výsledků. Její význam vzrůstá zejm. tehdy, jsou-li výsledky získané experimentem či empir. výzkumem v rozporu s výchozími teor. předpoklady. V sociologickém výzkumu může apriorní a.m. přispět k optimálnímu výběru metod a technik s přihlédnutím k cíli výzkumu, rozsahu souboru, finančním, časovým a personálním možnostem, tech. zajištění, požadované přesnosti a rychlosti získání výsledků. S pomocí a.m. lze také zjistit, do jaké míry jsou způsoby interpretace výsledků podmíněny volbou metod a technik sběru a zpracování dat. Při koncipování komparativních výzkumů zajišťuje a.m. adekvátní použití metodol. postupů k získaní srovnatelných výsledků. U longitudinálních výzkumů je nutno přihlédnout i k rozvoji výzk. metod a technik, k němuž došlo v období mezi jednotlivými fázemi výzkumu. Význ. úlohu má a.m. při srovnávání výsledků dvou tematicky analogických výzkumů, v nichž nebyly použity stejné metody a techniky (nebo nebyly použity stejným způsobem). A.m. je rovněž nepostradatelnou součástí každé sekundární analýzy.

methodological analysis analyse méthodologique methodologische Analyse analisi metodologica

Literatura: Kutschera, F. von: Wissenschaftstheorie, 2 sv. München 1972.

Vladimír Čechák