Analýza sekundární

analýza sekundární – čes. analýza druhotná (překladu se nepoužívá) – představuje aplikaci analytické metody zaměřené k určitému výzk. účelu na dokumenty, které byly původně zhotoveny pro jiný účel. Tímto způsobem jsou většinou v s-gii využívány prameny statist. dat nebo výsledky empir. výzkumů realizovaných dříve, resp. jinou osobou. A.s. lze také chápat jako formu odhalování dalších latentních informací v již exploatovaném materiálu, jako zvyšování jeho informační hodnoty. Zavedení termínu počátkem 50. l. je připisováno P. F. Lazarsfeldovi a P. L. Kendallovi, kteří používali též pojem reanalýza. Metodologickými problémy a.s. se zabýval zvl. H. H. Hyman. Zájem o ni stoupá s postupující kumulací empir. materiálu, s rozvojem archivů dat a databank, je posilován rozvojem výpočetní techniky. A.s. může tak jako každý výzkum směřovat buď k pouhé deskripci nebo ke generalizaci, příp. k predikci. Často se používá v komparativních výzkumech. V současnosti se projevuje snaha specifikovat a.s. jako techniku spojovanou s použitím náročnějších postupů, např. vícerozměrné analýzy rozptylu. Pojetí a.s. se tak (podle některých autorů odůvodňuje) zužuje na problém druhotného využití primárních anebo jen min. transformovaných dat (nikoli všeobecně dokumentů, příp. empir. generalizací). Jedním z problémů je zajištění validity, protože kontrola metod získání primárních dat je obtížná. Využívají se při ní i pomocné materiály, např. zprávy tazatelů. A.s. může sledovat řadu dílčích cílů: podchycení vývojových i kontextuálních změn, komparaci, odstraňování náhodných chyb, vytváření norem, typologií, verifikaci hypotéz, objevování „zapomenutých“ informací apod. Tech. náročné bývá slučování jednotlivých souborů dat do jednoho celku, transformace znaků, standardizace proměnných, kapacitní zvládnutí rozsáhlých souborů apod. Někdy je nutné řešit právní a etické aspekty poskytování a využívání cizích dat.

secondary analysis analyse secondaire Sekundaranalyse analisi secondaria

Literatura: Buriánek, J.: K pojetí sekundární analýzy. Sociologický časopis, 1988, č. 1; Hyman, H. H.: Secondary Analysis of Sample Survey. New York 1972.

Jiří Buriánek