Metoda analytická

metoda analytická – jedna z obecně používaných poznávacích, resp. vědeckých metod, v zásadě spočívající v rozčlenění jevů nebo procesů na prvky nebo části s cílem odhalit jejich vzájemné vztahy, poznat je jako komponenty složitého celku. m.a. je tedy postavena na analýze a bývá kladen do protikladu k syntéze, která představuje naopak skladebný proces, vytváření celků z jednotlivých částí (viz analýza a syntéza). Většinou se předpokládá, že řada dílčích poznatků získaných m.a. je posléze syntetizována v ucelenější komplexy poznatků. M.a. je metodou výzkumnou, má široké použití v teor. i empir. s-gickém výzkumu. Někdy se hovoří dokonce o analytické sociologii, do níž se zahrnují všechny výzkumy (studie) zkoumající vnitřní strukturu nějakého globálnějšího soc. jevu. M.a. svého druhu jsou operacionalizace, kategorizace, resp. klasifikace a statistická analýza dat, také metoda genetická, metoda biografická, v jistém smyslu ale i modelování apod.

analytic method méthode analytique analytische Methode metodo analitico

Jiří Buriánek