Deskripce

deskripce – (z lat. descriptio = výkres, popsání, vylíčení) – v s-gii popis, resp. konstatování výskytu jevu, jeho vlastností, projevů apod. D. bývá bezprostředním výsledkem pozorování, jednoduchou informací o situaci, stavu nebo průběhu děje. Znakem věd. d. je systematický, cílevědomý postup. Prakticky je d. vždy selektivní, ale věd. d. by neměla být selektivní nahodile, měla by zachycovat postačující množství prvků význ. z hlediska výzk. cíle a ty prezentovat jako uspořádaný informativní přehled nebo přinejmenším jako plastické vylíčení události, situace. Měla by se přidržovat zjištěných faktů, i když se stává východiskem třeba i pro s-gickou esej. Neobsahuje ovšem zdůvodnění, analýzu vazeb, vyvození důsledků. Někdy se hovoří o deskriptivním výzkumu, který bývá považován trochu nepřesně za nejjednodušší typ výzkumu, protože jeho cílem je pouhá d. (tento charakter mívají terénní průzkumy, tzv. orientační výzkumy, předvýzkumy). D. je charakteristická pro case studies (viz též procedura monografická), kde má převážně kvalitativní ráz a celostní charakter. Systematická d. ovšem vyžaduje solidní teor. výkladový rámec. Specif. typem d. je statist. popis (viz metoda statistická). Nejčastěji se d. zaměřuje na frekvenci, proporce, pořadí, tendence a relace. D. může být předstupněm další analýzy, explanace, interpretace.

description description Beschreibung descrizione

Literatura: viz metodologie sociologická.

Jiří Buriánek