Chyba výběrová

chyba výběrová – rozdíl mezi skutečnou a na základě výběrového šetření odhadnutou hodnotou nějaké statist. relevantní charakteristiky základního souboru. Jde např. o odhad a skutečnou velikost procent, průměrů, rozptylů, korelačních koeficientů, indexů, ale i složitých odvozených charakteristik, např. faktorových skorů či regresních koeficientů apod. Ch.v. sestává ze dvou složek: 1. systematického vychýlení (též systematická chyba), vznikajícího v důsledku zvoleného postupu a metody výběru, úspěšnosti realizace výběru, aplikace nevhodných vzorců odhadů nebo z povahy parametrů samých (např. regresních koeficientů, poměrových hodnot apod.); je možné je minimalizovat, resp. korigovat, v praxi však ne zcela vyloučit; 2. náhodné chyby výběru, která vzniká jako důsledek konkrétní realizace výběrového postupu a charakterizuje neurčitost odhadu; její očekávaná hodnota je nulová a její velikost závisí na rozsahu výběru (obvykle klesá s odmocninou velikosti výběru) a na množství a typu výběrové náhody (neurčitosti) obsažené ve výběrovém postupu; odhadujeme ji pomocí směrodatných chyb, redukujeme zvýšením rozsahu výběru. Rozšířený názor, že vychýlení způsobené v s-gickém výzkumu např. odmítnutím odpovědí respondentovi či nezájmem tazatelů a nízkou validitou výpovědí lze eliminovat proporčním zvýšením výběrového souboru, je mylné. Vychýlení se naopak zvýrazní, zejm. tehdy, když odmítnutí či záměrné klamání je v korelaci se studovanými jevy.

sampling error erreur d'échantillonnage Auswahlfehler errore di campionamento

Literatura: viz šetření výběrová a jednotlivé typy výběrů.

Jan Řehák