Dystopie

(přesměrováno z Antiutopie)

dystopie – (z řec. dys = vadný, špatný, rozrušený; topos = místo) – zvláštní druh utopie, „utopie se znaménkem minus“. Jako víceméně ekvivalentní se používají termíny antiutopie, kontrautopie, negativní utopie, varovná utopie, odstrašující utopie, kakotonie (někteří autoři, jako např. F. L. Polák, usilují o obsahové rozlišení těchto kategorií, nedošlo ale zatím k terminologickému ustálení). Obsahem d. je pesimistická, pochmurná vize obecně nežádoucí společnosti. Termín d. poprvé údajně použil J. S. Mill v parlamentním projevu v r. 1868, d. však mají podstatně delší tradici – jejich kořeny (v návaznosti na pojetí utopie) lze najít už v antice. Za zakladatele novodobé d. jsou považováni zejm. J. Donnelly, J. London, E. Zamjatin, k nejvýznamnějším autorům d. patří A. L. Huxley, G. Orwell a v určitém smyslu K. Čapek. Rozšíření d. v USA od konce 19. st. a v Evropě od počátku 20. st. bývá spojováno jednak s růstem pesimistických náhledů na spol. vývoj v budoucnosti (krize ideje pokroku a ideje krize pokroku), jednak s tendencemi využívat d. jako názorný prostředek konfrontace idejí (autor d. může kritizovat např. určitou vizi lepší či ideální společnosti tím, že k ní vytvoří dystopickou paralelu – zachová hlavní principy uspořádání společnosti a jejího života vyzdvihované v kritizované vizi jako kladné a žádoucí, ale poukáže na možné negativní důsledky a souvislosti). Obdobně motivované vlny zájmu o d. se objevují během celého 20. st. Novodobá d. v sobě organicky spojuje zvýrazněnou kritiku přítomnosti, pesimistickou variantu budoucnosti vyrůstající z této přítomnosti a kritiku některých utop. představ. Specif. funkcí d. je funkce varovná (viz prognóza varovná). D. mají nejčastěji podobu „utopie času“, kdy upozorňují na to, co se může vyvinout z dnešní situace dané společnosti. Někdy dramatizují možné dlouhodobé negativní důsledky úpadkových, krizových, ale i dnes třeba zdánlivě neškodných či dokonce obecně pozitivně chápaných tendencí. Velmi silný je směr antiscientistických a antitechnologických d., které líčí negativa přetechnizované společnosti. Varování je v d. často podáváno formou satiry. Varovnou funkci plní také některé současné pesimistické futurologické studie (viz futurologie), které jsou někdy označovány za specif. dystopie.

dystopia dystopie Dystopie distopia

Literatura: Hillegas, M. R.: The Future as Nightmare: H. G. Wells and the Anti-Utopians. New York 1967; Klaič, D.: The Plot of the Future. Utopia and Dystopia in Modern Drama. Michigan 1991; viz též utopie.

Jana Duffková