Antropologie dialektická

antropologie dialektická – směr v současné am. kult. antropologii, který navazuje na fil. tradice evrop. humanismu, zejm. na dílo J. J. Rousseaua a K. Marxe. Nejvýzn. představitel a.d. a zakladatel časopisu Dialectical Anthropology S. Diamond chápe antropologii jako kritickou angažovanou disciplínu, která ostře vystupuje proti dehumanizaci člověka v moderní společnosti a aktivně bojuje za její revol. přeměny. Stoupenci a.d. na základě srovnání kultury přír. národů s kulturou industriální společnosti provádějí kritickou analýzu takových jevů, jakými jsou vykořisťování člověka člověkem, třídní uspořádání, přisvojování nadhodnoty, byrokratické metody řízení, soc. manipulace aj.

dialectical anthropology anthropologie dialectique dialektische Anthropologie antropologia dialettica

Literatura: Diamond, S.: The Marxist Tradition as a Dialectical Anthropology. Dialectical Anthropology, 1975, č. 1.; Rossi, I.: People in Culture. New York 1980.

Václav Soukup