Antropologie feministická

antropologie feministická – tematická oblast rozvíjená v posledních desetiletích v rámci am. kulturní antropologie jako reakce na potřebu přehodnocení některých jevů týkajících se rozdílů mezi mužem a ženou. V centru pozornosti stojí zejm. výzkum variability a vývojových proměn tradičních ženských a mužských rolí a otázky institucionalizace manželství a rodiny v mezikult. perspektivě. Podnětem ke vzniku a.f. a redefinování určitých kategorií byla neúnosnost vžitých paradigmat založených na mužské dominanci a ženské submisivitě a rozpad tradiční distinkce, dělící svět na sféru veřejnou, vytvářenou a ovládánou muži, a na sféru domácnosti, vyhrazenou ženám. Specif. tematickou oblast a.f. představují výzkumy symbolického sepětí ženy s přírodou a muže s kulturou. Charakteristickým rysem většiny výzkumů a.f. je akcent na ženskou zkušenost.

feminist anthropology anthropologie féministe Feministische Anthropologie antropologia femminista

Lucie Jandová