Bestia triumfans

bestia triumfans – (lat. výraz pro triumfující zvíře, obludu) – symbolický termín používaný filozofy a sociology, který je současně názvem břitkého pamfletu V. Mrštíka zaměřeného proti asanaci hist. jádra Prahy. Pojem b.t. byl převzat z díla F. Nietzscheho Morgenrotee a vymezen jako symbol nevzdělanosti, vzděláním nezušlechtěné síly, která může nabýt vrchu nad vlastnostmi a zásadami, jimiž se řídí „skutečný vzdělanec“. Pomocí pojmu b.t. se vymezuje demarkační čára mezi vzdělaností a nevzdělaností, která probíhá nejen jednotlivci, ale i korporacemi, skupinami, národy, celou společností. V Mrštíkově díle b.t. vystupuje jako ničivá síla ohrožující společnost a zejm. Prahu (autorem nazvanou Santa Lucií) s její legendární minulostí a mohutným mravním potenciálem. Projevy b.t. spatřoval Mrštík nejenom v honbě za ziskem a ve všeobecné nekultumosti, ale i v kosmopolitismu, v neorganickém přejímání cizích vzorů, v neúctě k minulosti a ke geniu loci. V etické rovině byla koncepce b.t. projevem odklonu od teorie L. N. Tolstého neodpírání zlu k aktivnímu popírání maloměšťáckého egoismu. V. Mrštík byl spolu se Z. Braunerovou význ. inspirátorem kult. tradicionalismu, který dlouhodobě ovlivňoval čes. kulturní politiku. Konceptuální zázemí pojmu upadlo postupem doby v zapomnění a termín přežívá jen ve svém dobovém významu, spojeném s problematikou pražské asanace.

bestia triumfans, triumphing beast bestia triumfans bestia triumfans bestia triumfans

Literatura: Braunerová, Z.: Skutky Konyášovy. Rozhledy, 1987; Krejčí, K.: Boj Viléma Mrštíka za starou Prahu. In: Kniha o Praze. Praha 1960.

Jiří Linhart