Briefing

briefing – (z angl. brief = informace pro právního zástupce pro vystoupení u soudu; v am. angličtině krátká zpráva, stručný výtah) – ústní podání stručné a výstižné informace o okamžitém stavu nebo sledu polit. nebo jiné události, určené širší veřejnosti. Informace bývá většinou oficiální a je sdělována osobně mluvčím nebo jinou osobou, zastupující na veřejnosti skupinu politiků, odborníků, vyšetřovatelů, řídící štáb aj. B. se většinou realizuje jako krátká schůzka, které se účastní novináři i další zájemci, kteří dále informaci šíří (osobně, dostupnou technikou, včetně prostředků masové komunikace). Protože jde hlavně o jednosměrné sdělení, ze strany přítomných příjemců se předpokládají jen dotazy, které upřesňují jeho srozumitelnost (na rozdíl od tiskové konference). Původně se pojem b. používal jako právnický termín pro zastupování jinou (právnickou) osobou na základě písemného zmocnění. Za 2. svět. války se termín b. začal používat ve vojenském letectví a znamenal denní rozkaz pro letce s krátkou instruktáží o bojové, povětrnostní a jiné situaci. Ve výše uvedeném významu se b. vyskytuje až v posledních letech.

briefing brève information, instruction, rapport Briefing, kurze Besprechung briefing

Jenka Nagajová