Common sense

common sense – (angl. výraz znamenající doslova zdravý rozum) – vycházení z praktických soudů a hodnocení, postavených na empir. zkušenosti, bez vlivu vědomostí a znalostí získaných studiem či školním vzděláním. Do filozofie pojem c.s. zavedl T. Ried v 18. st. Tento oponent D. Humeova agnosticismu považuje c.s. za instinkt, vrozenou schopnost všech lidí, iracionální (intiutivní) zdroj zákl. pravd. Později mezi tyto schopnosti zařazuje další vrozený princip – mravní smysl, tj. schopnosti rozeznávat dobro a zlo. C.s. je nadřazen rozumovému poznání, ale může být zavádějící (na základě každodenní zkušenosti není např. pochybnosti o tom, že slunce obíhá kolem Země, že Bůh není, protože ho přece nikdo nikdy neviděl apod.). Lidé se c.s. s oblibou dovolávají, když chtějí prosadit svoje názory a mohou argumentovat pouze empir. zkušenostmi. V psychologii a s-gii je c.s. někdy užíván v původním smyslu jako „vox populi“, ke kterému je dobré přihlížet pro jeho racionálně empir. jádro, jindy spíše v pejorativním smyslu s důrazem na problematičnost soudů vycházejících z povrchní empirie a opírajících se někdy o předsudky, pověry apod.

common sense sens commun common sence, gesunde Menschenverstand senso comune

Tomáš Novák
Věra Capponi