Data měkká a tvrdá

data měkká a tvrdá – výraz odborného slangu sloužící k rozlišení údajů o postojích či názorech respondentů (měkká data) od údajů zákl. statistik, např. složení obyv. podle věku, ekon. aktivity apod., někdy i od údajů přímo měřitelných, od časových a prostorových charakteristik (data tvrdá). Rozlišení d.m. a t. asi nejlépe odpovídá rozdělení údajů na „subjektivní“, resp. subjektivně zprostředkované, a „objektivní“, resp. nezprostředkované. Hranice mezi oběma póly však není příliš zřetelná. Objektivita tzv. tvrdých dat se nadto může jevit jako iluzorní, neboť i u nich záleží na způsobu zjišťování či na konstrukci ukazatele, nehledě na obecně metodol. výhrady zastánců interpretativního s-gického paradigmatu. Někteří výzkumníci se těmto nepřesným pojmům raději vyhýbají.

soft and hard data données molles et dures weiche und harte Daten dati soft e hard

Jiří Buriánek