Delegace moci

delegace moci – (z lat. delegare = odkazovat, přikazovat, vznášet něco na někoho) – svěření rozhodování o důležitých otázkách někomu na principu dohody (nikoli umožnění libovůle). V moderní společnosti je moc delegována do rukou státu a jeho správy. Stát vznikl aktem vůle individuí dotlačených ke sjednocení přirozenou logikou věci (M. Weber, N. Bobbio). Ideovým vyjádřením tohoto procesu se staly novověké teorie společenské smlouvy (J. Locke, J. J. Rousseau). Meritorní s-gickou otázkou je, kdo a komu svěřuje moc, spec. pochází-li od elity nebo vyvěrá-li ze společnosti jako celku (od masy, lidu, národa).

delegation of power délégation de pouvoir Machtübertragung delega dei poteri

Vladimír Müller