Delikvence

delikvence – (z lat. delinquere = proviniti se) – též delinkvence – obecně činnost porušující zákonné nebo jiné normy chování a způsobující společnosti nebo jednotlivci újmu. Obvykle se pod tímto pojmem rozumí protispolečenské chování v širším smyslu než kriminalita, tedy i chování, které nedosahuje stupně spol. nebezpečnosti trestného činu, nebo závadné chování osob, které nejsou vzhledem ke svému věku ještě plně trestně odpovědné. Nejčastěji se proto pojem d. užívá pro označení trestné činnosti mládeže. D. mládeže do značné míry souvisí s neukončeným procesem biol., mentálního a sociálního zrání, což vede ke spol. neaprobovanému řešení různých životních a konfliktních situací, k emocionálním reakcím, k impulsívnímu jednání. Na d. mládeže má velký vliv zejm. výchovné působení rodiny, školy, pracoviště. Chování mládeže značně ovlivňují i neformální skupiny, zejm. skupiny vrstevníků, a způsob trávení volného času.

delinquency délinquance Devianz, Delinquenz delinquenza

Literatura: Glueck, S.Glueck, E.: Unraveling Juvenile Delinquency. New York 1950; Rutter, M.Giller, H.: Juvenile Delinquency: Trends and Perspectives. Harmondsworth 1983; Sellin, T.Wolfgang, M.: The Measurement of Delinquency. New York, London 1964.

Zdeněk Karabec