Demoskopie

demoskopie – (z řec. démos = lid; skopeo = pozoruji) – výzkum hromadných, masových jevů; termín navrhl S. C. Dodd v r. 1946. Pojem byl užíván především v NSR, kde vznikl pod vedením E. Noelleové v r. 1947 v Allensbachu Institut für Demoskopie. Sama Noellová nečiní v podstatě rozdíl mezi pojmy d. a výzkum veřejného mínění, chápe je ale jinak, než je běžné v čes. podmínkách. Za d. označuje statist.-psychol. metody zkoumání a pozorování hromadných jevů, které nezbytně používají výběrová šetření a standardizaci postupů zjišťování dat. Do d. zahrnuje i soc. statistiku, marketing, empir. výzkum vědomí; naproti tomu census či referendum za část d. nepovažuje.

demoscopy démoscopie Demoskopie, Umfrageforschung demoscopia

Literatura: Noelle, E.: (1963) Výzkum veřejného mínění. Praha 1968.

Ivan Tomek