Determinismus geografický

determinismus geografický – pojetí společnosti, podle něhož určující úlohu hrají geogr. podmínky, tj. podnebí, vlastnosti půdy, vertikální a horizontální členitost zemského povrchu, velikost a směr toku řek, ostatní vodstvo, flóra, fauna a nerostné bohatství. Prvky d.g. se objevovaly již u některých starověkých myslitelů, ale rozvinutou a systematickou podobu získal až v 18.–19. st. Přispěli k tomu. zejm.: J. Bodin, Ch. L. Montesquieu, J. G. Herder, E. Burke, A. Ferguson, V. Cousin a H. T. Buckle. Ideol. úloha d.g. nebyla jednoznačná. Vysvětlování spol. jevů příčinami geogr., tj. materiálními, bylo přes zjednodušené chápání v dané době považováno za přístup pokrokový. Polit, využití některých stránek d.g. ve spojení s jinými teoriemi však vedlo k tzv. geopolitice, k nacistickému požadavku Lebensraumu. V 19. st. byl d.g. teor. východiskem geografické školy v s-gii a z některých jeho předpokladů vycházela později tzv. ekologická, resp. chicagská škola, která se konstituovala ve 20. l. 20. st. v USA. Proti d.g. stojí názor, že civilizace, které se vyvíjejí v rozdílných geogr. podmínkách, jsou si často značně podobné, a naopak, mezi civilizacemi se stejnými nebo velmi podobnými geogr. podmínkami jsou velké rozdíly. Kromě toho změny těchto podmínek probíhají ve srovnání s tempem spol. vývoje značně pomalu a jsou samy ovlivněny lidskou činností. Vzájemnou podmíněnost přír. procesů a lidské činnosti exponuje v novém světle koncem 20. st. tzv. ekologická krize, resp. hrozba globální ekologické katastrofy.

geographic determinism déterminisme géographique geographischer Determinismus determinismo geografico

Literatura: Buttman, G.: Friedrich Ratzel. Stuttgart 1977; Harvey, D.: Explanation in Geography. New York 1969; Lewthwaite, G. R.: Environmentalism and Determinism: A Search for Classification. Annual Ass. American Geography, 56, 1966; viz též prostředí geografické.

Jan Sedláček