Diferenciál sémantický

diferenciál sémantický – (z lat. dis = roz-, fero = nesu) – doslova rozdíl ve významu slov (viz sémantika), ale termín se používá pro metodu, kterou se tento rozdíl zjišťuje. Lidé jsou vyzváni, aby připisovali určitému pojmu upřesňující přívlastky. Mezi dvěma protikladnými přívlastky se vytváří sedmistupňová škála. Přívlastky nejsou vybrány náhodně, ale faktorovou analýzou, kterou jako první provedl Ch. E. Osgood (odtud též označení „Osgoodův sémantický diferenciál“). Mapuje se tak vlastně sémantický prostor. V Osgoodově pojetí má tři dimenze: 1. hodnocení, pohybující se od extrému „dobrý“ po extrém „špatný“, příp. v rozmezí „krásný – ošklivý“ nebo „čistý – špinavý“ apod.; 2. intenzitu, která se pohybuje mezi „silný – slabý“ nebo „velký – malý“; 3. aktivnost, sledovanou mezi extrémy „aktivní – pasivní“, „rychlý – pomalý“ apod. Význam určitého pojmu je pak složen ze skórů hodnocení, potence a aktivity. Pomocí d.s. je možno zjišťovat odlišnosti v chápání určitého pojmu různými skupinami populací, příp. změny v pojetí pojmu v průběhu času, po realizaci soc. změny apod. D.s. signalizuje změny v obecných postojích, hodnotových orientacích. Pro s-gii je to podpůrná metoda, používaná např. při studiu soc. diferenciací, verbálního podmiňování postojů, variability významů vybraných kategorií hodnot, emocí apod. v různých kult. prostředích, míry standardizace a rigidity stereotypů apod. Metodika d.s. byla vícekrát prověřena. V bývalém NDR se o její běžné využívání zasloužil Feldes, v bývalém Československu ji popsal J. Janoušek (1968).

semantic differential différentiel sémantique semantisches Differential diferenziale semantico

Literatura: Janoušek, J.: Sociální komunikace. Praha 1968; Osgood, Ch. E.Suci, G.Tannenbaum, P.: The Measurement of Meaning. Urbana 1957.

Jaro Křivohlavý