Disent

disent – (z lat. dissentire = nesouhlasit, být odchylného smýšlení, či dissidere = odchylovat se, lišit se, neshodovat se) – odvozeno od angl. disenters, což byl název protestantů nepatřících k anglikánské církvi; pozdější nejširší smysl tohoto pojmu zahrnoval lidi odchylující se od převládajícího způsobu myšlení či životního stylu, nesouhlasící s oficiálním názorem či stanoviskem (polit, strany, církve). Pojem d. se stal také synonymem pro nonkonformní postoje. V průběhu 70. l. 20. st. se toto označení ustálilo pro nezávislé občanské postoje v totalitních kom. zemích, kde byla vyloučena možnost legální polit. opozice. Charakteristickým rysem tohoto d. byla soustavná a veř. obhajoba občanských a lidských práv, kritika totalitního režimu a důsledků jeho působení na společnost, aktivní občanství zahrnující spoluodpovědnost za obecné poměry, obhajoba principu nedělitelnosti svobody a solidarity s každým, kdo je omezován ve svých občanských a lidských právech. Z takových postojů jednotlivců a skupin vznikaly občanské iniciativy (pol. KOR, čes. Charta 77, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných neboli VONS), které svou aktivitou vytvářely předpoklady pro rekonstituci občanské společnosti. V bývalém Československu se od podzimu r. 1987 vytvářela celá struktura nezávislých iniciativ: kromě Charty 77 a VONS vznikla Demokratická iniciativa, Hnutí za občanskou svobodu (HOS), České děti, Československý Helsinský výbor, Nezávislé mírové sdružení (NMS), Mírový klub Johna Lennona, Společenství přátel USA, Polsko-československá solidarita, Kruh nezávislé inteligence, Klub za socialistickou přestavbu Obroda a další, z nichž mnohé zasahovaly veřejnost svými samizdatovými periodiky (od ledna 1988 to byly zejm. Lidové noviny). Součástí d. byly nezávislé aktivity katol. laiků i kněží (petice za náb. svobody z r. 1988 a Desetiletí duchovní obnovy) a podpisová petiční akce Několik vět, vyhlášená v červnu 1989. D. za pomoci exilových skupin a zahraničních sdělovacích prostředků (zejm. Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a BBC) ovlivňoval veř. mínění v Československu a pomáhal připravit zhroucení režimu. V listopadu 1989 se aktivisté d. význ. podíleli na formování reprezentace občanské společnosti, stali se páteří prvních iniciativ (Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu) ve velkých městech a v prvních měsících antitotalitní revoluce rozhodujícím způsobem ovlivňovali způsob přechodu od totalitarismu k pluralitnímu polit. systému.

dissident movement, dissent dissidence Dissent dissenso

Literatura: Havel, V.: (1978) Moc bezmocných. In: Havel, V.: O lidskou identitu. Praha 1990; Prečan, V. ed.: Charta 77. Bratislava 1990; Prečan, V.: Kultivační a průzkumný význam Charty 77. In: Vývoj Charty. Köln 1981.

Jiřina Šiklová