Doktrína

doktrína – (z něm. Doktrine, to z lat. doctrina, to z docere = učit se) – původně učení nebo teorie, precizně a jednoznačně formulované poučky a zásady pro jednání a orientace v určitém problému. Např. tzv. Monroeova doktrína je poselství am. prezidenta J. Monroea z 2. 12. 1823, které odmítlo evrop. vměšování do am. záležitostí a am. do evropských a stalo se základem am. izolacionismu. Dnes se termín d. používá většinou v negativním smyslu, jako odmítavé hodnocení systému takových pouček, teorie či polit. programu, které se pro svou statičnost až neživotnost, spornost či uzavřenost, neschopnost falzifikace a adaptace na nová fakta prokazují jako odcizené realitě. V této souvislosti se hovoří o doktrinářství. Jako doktrinář se označuje fanatický stoupenec nějaké teorie, bez ohledu na to, ať už je prokázaná a platná nebo ne. Fr. historik G. Guizot je otcem pejorativního použití slova d. pro teoretizujícího, pedantického a učeneckého politika.

doctrine doctrine Doktrin dottrina

Literatura: Bracher, K. D.: Zeit der Ideologien. München 1985.

Miloš Havelka