Dotace

dotace – (z lat. dotatio, od dotare = opatřit darem, věnem) – většinou se tak nazývá platba vlády firmě nebo domácnosti, která poskytuje, resp. spotřebovává určitou komoditu. D. jsou druhem státního zásahu do tržního mechanismu. Tyto zásahy slouží ke zpomalení nebo k vyřazení tržního procesu, jestliže se z polit. hlediska zdá, že tento proces vede k soc. krizi. Cílem je zeslabit vliv změněné preference nebo tech. pokroku na zaměstnanost v určitých odvětvích, regionech, především ve velkých podnicích. Vláda např. poskytuje d. na potraviny domácnostem s nízkými důchody, časté jsou i d. firmám produkujícím zemědělskou produkci. D. snižují cenu statků a služeb pro spotřebitele, a tím se zvyšuje poptávka. V případě exportních d. dochází naopak ke zvyšování cen na domácím trhu. Běžné je poskytování d. prostřednictvím daňového systému. D. firmám jsou průvodním jevem vysoce rozvinutých tržních ekonomik i přesto, že je znám negativní dopad na soutěživost a funkčnost tržního mechanismu. Příčinou je rostoucí interakce mezi ekon. zájmy velkých firem nebo význ. odvětví hospodářství s instancemi státu. D. podnikům vznikají, jestliže nejsou náklady v určitých odvětvích kryty výnosy (např. v zemědělství nebo v ocelářském průmyslu v Evropském společenství) a tato odvětví jsou dostatečně polit. organizována tak, aby mohla vytvořit nátlakovou skupinu (odbory, průmyslové lobby apod.). Stát pomocí d. poskytuje těmto hosp. subjektům výhody a chrání je před konkurencí. Pro dotované podniky neexistuje dostatečný popud k racionalizaci a k odstranění neefektivních kapacit. Tento intervencionismus musí být zpravidla zaplacen z daní obyv. Skutečnou příčinou d. je snaha působit proti relativnímu zhoršení příjmů v určitém odvětví. Tento důvod nelze zpravidla otevřeně přiznat, a proto se argumentuje zajištěním pracovních míst, strategických odvětví (např. v oblasti energetiky) nebo všeobecně podporou domácí produkce proti zahraniční konkurenci. Náklady na d. mají zpravidla tendenci stoupat, což postupně vede, díky enormnímu zatížení státních rozpočtů, ke snaze odstranit je nebo aspoň omezit. Prosadit politiku snížení d. je však většinou velmi obtížné, zvl. jestliže by tím byly dotčeny zájmy velkého počtu voličů nebo význ. spol. skupin.

subsidy dotation, subvention, crédits Dotation dotazione

Literatura: Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Irena Keményová