Efekt svatého Matouše

efekt svatého Matouše – pravidelnost objevená am. sociology vědy Harriet Zuckermanovou, A. S. Colem, J. R. Colem a K. Colem a zpopularizovaná R. K. Mertonem, vyjádřená tvrzením, že slavným vědcům se dostává neúměrně vysokého uznání ve srovnání s vědci méně známými a neznámými. Název e.s.M. je odvozen z biblického výroku „neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co nemá“ (Matouš, 25, 29). H. Zuckermanová odvodila e.s.M. z rozhovorů s laueráty Nobelovy ceny, jejich deníků a životopisů. Ti jeho působení potvrdili, což důvěryhodnost e.s.M. zvyšuje, protože se jedná o osoby jeho působením zvýhodněné, nikoliv poškozené. E.s.M. sám je příkladem působení sebe sama: byl objeven málo známými vědci a populárním se stal až tehdy, když jej v modifikované a rozšířené podobě publikoval učitel původních objevitelů, slavný sociolog Merton. Při studiu e.s.M. bylo formulováno několik dalších pravidelností, např.: 1. vědci, kteří dosáhli určitého věhlasu, obvykle neklesnou příliš hluboko pod již dosaženou úroveň (tzv. efekt setrvačnosti); 2. vědci na vrcholu kariéry „odpočívají“ méně, než se obvykle předpokládá, protože poskytovaným uznáním jsou motivováni k neustálému výkonu; 3. vědci, jimž se dostává uznání na počátku kariéry, jsou produktivnější než ti, jimž se uznání nedostalo; 4. vysoce produktivní vědci z význ. univerzit jsou odměňováni uznáním častěji než stejně produktivní vědci z univerzit méně význ. atd. E.s.M. má aspekt individ. psychologický , ale i soc. komunikační (práce předložená slavným vědcem budí větší pozornost než práce předložená vědcem méně známým) a ekon. (v soutěži o přidělení finančních prostředků na výzkum mají větší šance renomovaní vědci). Ačkoliv byl e.s.M. prokázán v oblasti přír. věd (Nobelova cena za soc. vědy není s výjimkou ekonomie udělována), jeho působení v s-gii lze prokázat poměrně snadno.

St Mathew's effect effet de saint Matthieu Matthäus-Effekt effetto di San Matteo

Literatura: Merton, R. K.: Efekt sv. Matouše ve vědě. Úvaha o systémech odměn a komunikací ve vědě. Sociologický časopis, 6, 1970, č. 2.

Miloslav Petrusek