Ekonomie příkazová

ekonomie příkazová – typ organizace hosp. činností, v níž klíčové ekon. funkce jsou v zásadě vykonávány na základě vládního nařízení. E.p. je postavena na státním vlastnictví výrobních faktorů a na koordinaci ekon. aktivity prostřednictvím centrálních plánů (viz plánování národohospodářské). Předpokládá se, že kolekt. vůle společnosti se odráží v rozhodnutích centrálních plánovačů, kteří rozhodují o alokaci výrobních zdrojů, objemu produkce a o jejím rozdělení. E.p. je příznačná pro bývalé země kom. bloku.

command economy économie de commandement Befehlswirtschaft, Kommandowirtschaft economia dirigista

Literatura: McEachern, W. A.: Microeconomics. Cincinati 1988.

Irena Keményová