Explikace

explikace – (z lat. explicatio = výklad, vysvětlení) – termín zavedený R. Carnapem pro zpřesnění pojmu z běžného (mimověd.) jazyka tak, aby vyhovoval potřebám věd. použití. Pojem, který je zpřesňován, se nazývá explikandum, výsledný pojem explikát. Při správné e. musí být zachovány určité podmínky. Explikát musí přesně vystihovat smysl explikanda, event. jej zpřesňovat vyloučením jakýchkoliv dvojznačností a významových neostrostí. Z toho mj. plyne, že explikát musí obsahovat jen pojmy dostatečně přesné (event. již získané e.). K e. dochází často při zpřesňování teorie. Jsou-li nahrazovány např. teorie t0 přesnější teorií t1, pak se pojmy T1 získávají z pojmů T0 pomocí e. Správně utvořený explikát musí být koncipován s ohledem na vztah k ostatním explikátům dané teorie (nesmí je např. překrývat či s nimi být inkonzistentní) a současně musí být vyjádřen co nejjednoduššími verbálními a logickými prostředky. E. se upřesňují kval. pojmy pomocí pojmů komparativních nebo topologických a hlavně pomocí pojmů metrických či kvantitativních. Např. pojem „krátký“ lze nahradit komparativním pojmem „kratší než …“ a pak metrickým pojmem, např. „o délce 2 dm“.

explication explication Explikation spiegazione

Literatura: Essler, W. K.: Wissenschaftstheorie, 2 sv. Freiburg,München 1970; Kutschera, F. von: Wissenschaftstheorie, 2 sv. München 1972.

Vladimír Čechák