Facilitace sociální

facilitace sociální – (z lat. facilis = snadný, ochotný) – dnes již téměř nepoužívaný pojem označující reakci lidí i některých druhů zvířat na soc. situaci, vyvolanou již pouhou přítomností jiného příslušníka téhož živočišného druhu. Podle F. H. Allporta, který v r. 1924 pojem zavedl (fenomén sám zkoumal již H. Münsterberg v r. 1914), zahrnuje f.s. dva efekty, uvolnění (releasing) a intenzifikaci (intensifying), a může být chápána jako soc. stimul sloužící jako „sugesce“ a uplatňující se jako vliv skupiny, resp. druhého jedince, na pohyby daného jedince, uvolňující a zesilující pohotové reakce. F.s. je podle Allporta jedním ze dvou soc. faktorů kompetitivní činnosti; druhým je rivalita jako emocionální zpevnění pohybu doprovázené vědomým přáním zvítězit. Termín f.s. je nutno odlišit zejm. od pojmu rivalita v soc. situaci, resp. soc. skupině, jak jej popsal W. Moede v r. 1914.

social facilitation facilitation sociale Sozialfazilität facilitazione sociale

Literatura: Allport, F. H.: Social psychology. Boston, New York, Chicago, San Francisco 1924.

Milan Nakonečný