Falibilismus

falibilismus – (z lat. fallere = klamat, podvádět, od toho fallibilis = klamatelný) – princip omylnosti lidského myšlení, jeden ze zásadních pojmů koncepce kritického racionalismu K. R. Poppera. F. poukazuje na nedosažitelnost pravdy. Pravda je pouze regulativní ideou, ke které se poznání přibližuje prostřednictvím metody zkoušek a omylů. F. zdůrazňuje domněnkový charakter všeho poznání a možnost jeho zdokonalování v procesu eliminace chyb z navrhovaných hypotéz (viz falzifikace). Konfrontuje stanovisko reálné omezenosti našich myšlenkových schopností s nepřiměřenými ambicemi na dosažení konečných „velkých pravd“, typických pro tzv. holistickou metodologii (viz holismus).

fallibilism, fallibility principle faillibilisme Fallibilismus fallibilismo

Literatura: viz racionalismus kritický.

Zuzana Parusniková