Farmacie sociální

farmacie sociální – (z lat. pharmacia, to z řec. farmakeia = léčení) – interdisciplinární farmaceutický obor, který se zabývá problémy léčiv a farmacie ve zdravotnictví a ve společnosti, analyzuje systém organizace a řízení farmaceutických služeb, distribuci léčiv, potřeby a spotřebu léků, vztahy jednotlivých odvětví farmacie. Problematika f.s. zpravidla zahrnuje 3 tematické okruhy: 1. organizaci a řízení farmaceutických služeb a problémy s tím spojené (např. zákonodárství týkající se přípravy a distribuce léků); 2. přípravu farmaceutů pro výkon profese a úkoly zdravotní výchovy ve vztahu k lékům obecně; 3. dějiny farmacie. V novější podobě se f.s. vymezuje také jako věd. řízení cesty od léčiva, přes léčivý přípravek až k léku. Vyhledávají se soc. faktory a vlivy, které se na tomto procesu podílejí. Zkoumají se též role farmaceuta ve vztahu k lékaři, k pacientovi atd. Lék, jeho potřeba, dosažitelnost, využití, jeho soc. důsledky se z tohoto pohledu zřetelně dotýkají lidského života, patří k soc. problematice medicíny a jsou takto v rámci f.s. zkoumány.

social pharmacy pharmacie sociale soziale Pharmazie farmacia sociale

Jaroslav Kapr