Fluktuace

fluktuace – (z lat. fluktuacio = vlnění, proudění, kolébání) – pojem používaný v sociálně a ekon. zaměřených vědních disciplínách pro vyjádření změn pracovního poměru v rámci podniků (odvětví, oblastí), způsobených odchodem a příchodem pracovníků. V čes. s-gii 60. a 70. l. 20. st. byla f. pokládána vesměs za jev spol. problematický, resp. negativní. Dnes se při jejím posuzování přihlíží k celkové podnikové strategii v oblasti zaměstnanosti. Obecná úroveň f. závisí na celkové situaci na trhu práce a na schopnosti podniku vstřícně reagovat na potřeby a požadavky zaměstnanců. S-gicky je f. jednou z forem pracovní mobility. Znamená změnu zaměstnavatele, zaměstnání nebo profese (povolání). Přechod pracovníka do jiné hosp. organizace probíhá buď v rámci stejné profese, nebo změnou původní profese. Rozlišuje se f.: 1. řízená (např. z důvodů veř. zájmu, na základě smlouvy na dobu určitou, přesuny sezónních pracovníků apod.); 2. ovlivnitelná, a to z hlediska zaměstnavatele buď žádoucí (odchody pracovníků, kteří se neosvědčili, ve zkušební době, z důvodů výpovědi ze strany podniku), anebo nežádoucí (např. odchody z důvodů nespokojenosti pracovníka s podnikem a s podmínkami práce), a z hlediska pracovníka reálná (realizovaná) a potenciální (sklon či úmysl fluktuovat). F. potenciální je v sociologii podniku důležitým ukazatelem v předvídání f. reálné. F. v zaměstnání, resp. změna zaměstnavatele, je častější než f. v profesi, mají také rozdílný průběh. Fluktuační křivka změny zaměstnání roste, vrcholí a klesá podle délky ekon. aktivity, křivka f. v profesi od počátečního vysokého bodu (do 3–4 let ekon. aktivity) s přibývající délkou ekon. aktivity stále klesá. Na zvyšování f. se podílejí naděje získání vyššího platu, kvalifikace a vzdělání neodpovídající dané práci, určité psych. faktory (pružnost, pozitivní sebehodnocení), změny v absolutní výši i ve struktuře potřeby pracovní síly, resp. změny poptávky po prac. síle. Naopak na snižování fluktuačních tendencí mají vliv identifikace s pracovištěm a místem bydlení, přílišná profesní specifikace, některé psych. faktory (nepružnost, introvertnost, nedostatečná sebedůvěra apod.). F. v ČR silně vzrostla v souvislosti s transformací nár. hospodářství začátkem 90. l. 20. st. F. má značný význam pro posouzení strategií dosahování spol. úspěchu i jako faktor sociální mobility. Význ. zasahuje do způsobu života.

labour turnover changement de personnel Fluktuation, Schwankung rotazione di manodopera

Jaroslav Hudeček