Funkce manažerské

funkce manažerské – též funkce řízení – soubory úloh, resp. činností, které provádí manažer při výkonu své profese na různých stupních řízení. V r. 1913 H. Fayol definoval ve své práci Industrial and general Administration 5 adminstrativních funkcí: plánování, organizování, vydávání příkazů, koordinaci a kontrolu. Toto členění L. F. Urwick rozšířil o zkoumání a komunikaci. Dnes se převážně uvádějí 4 funkce: 1. plánování – proces definice cílů, stanovování úkolů, identifikace činností k jejich splnění; 2. organizování – dělba práce a koordinace činností nutných k dosažení cílů; 3. vedení lidí – proces usměrňování činností lidí k úspěšnému splnění stanovených úloh a uspokojení jejich potřeb; 4. kontrola – průběžné sledování výsledků činností, jejich srovnávání s cíli a vyrovnávání odchylek. H. Mintzberg alternativně vymezuje 10 funkcí manažera, rozdělených do 3 skupin. První se týká manažera jako interpersonálního představitele – jeho symbolické role hlavy organizace nebo útvaru, spočívající v převážně rutinních úlohách soc. a legální povahy; jako vedoucího (vůdce) s odpovědností za motivaci a aktivizaci podřízených, za obsazování pracovních míst, za výchovu, kvalifikaci a rozvoj; jako styčné osoby, která vytváří a udržuje síť vnějších kontaktů, jež poskytují informace, laskavosti a úsluhy. Do druhé skupiny patří funkce informační: manažer působí jako monitor – vyhledává, přijímá a vyhodnocuje rozmanité informace, nutné k porozumění organizace a jejího okolí; jako informátor rozšiřuje získané informace mezi jiné členy organizace; jako mluvčí předává informace vně organizace. Třetí skupinu tvoří f.m. rozhodovací: manažer je podnikatelem – systematicky vyhledává příležitosti vně i uvnitř organizace a iniciuje projekty a akce ke zlepšení její činnosti a efektivity; působí jako tlumič nárazů – absorbuje a zvládá vnější turbulence ohrožující chod organizace a přijímání korektivních akcí; je distributorem zdrojů, tzn. provádí alokace organizačních hmotných i nehmotných zdrojů, rozhoduje; je vyjednavačem, zvládá konflikty, reprezentuje organizaci při vnějších jednáních.

managerial functions fonction directoriale, fonction des managers Leitungsfunktion mansioni manageriali

Literatura: Drucker, P. F.: Management: Tasks, Responsibilities, and Practices. New York 1973; Drucker, P. F.: Managing in Turbulent Times. New York 1980; Fayol, H.: Základy správy všobecné a správy podniků. Praha 1930; Mintzberg, H.: The Nature of Managerial Work. New York 1973; Mintzberg, H.: The Manager's Job: Folklore and Fact. Harvard Business Review, 1975; Peters, T. J.Waterman, R. H. jr.: In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies. New York 1982; Vodáček, L.Vodáčková, C.: Management na prahu 90. let. Praha 1991.

Michal Čakrt