Genocida

genocida – (z lat. genus = rod, národ; caedere = ubíjet, vraždit) – soustavné úsilí o úplné vyhubení určité etnické, soc., kult. či národnostní nebo nár. skupiny. Bývá motivována nacionalisticky, náb. či rasově a je zdůvodňována eugenicky či geneticky. Tvoří součást reakčních polit. doktrín a programů vybudovaných obvykle na antroporasových či soc. darwinistických teoriích a vyskytuje se především tam, kde žije pohromadě řada vzájemně oddělených etnických skupin, které si udržují vlastní, svébytné tradice a brání se asimilaci. Spojení rasistických teorií s polit. extremismem bylo příčinou řady katastrof národů a etnických společenství, počínaje starověkem. Objektem politiky g. bývají většinou etnicky odlišné menšiny, které žijí na území větších etnických skupin či národů (viz též menšiny náboženské), existují však i pokusy o g. motivované sociálně (např. v Kambodži za vlády Rudých Khmerů, se objektem g. stala zejm. inteligence). Z nedávné historie jsou známy pokusy hitlerovského Německa o g. Židů, Romů, Poláků a dalších národnostních skupin nebo celých národů. Řada těchto projevů ve zjevné či skryté podobě trvá dodnes (viz např. osud Kurdů). G. je též součástí strategie teroru a může být realizována s plnou podporou státu nebo soukromými (polosoukromými) organizacemi. Od dob norimberského procesu (1945–6) je g. nebo pokus o ni těžkým, nepromlčitelným zločinem proti mezinár. právu, mimořádně hrubým porušením lidských práv.

genocide génocide Genozida, Ausrottung genocidio

Literatura: Chalk, F. - Jonnasohn, K.: The History and Sociology of Genocide . New Haven 1990; Fein, H.: Accounting for Genocide. New York 1979.


Ivan Mucha