HRAF

HRAF – zkratka Human Relations Area Files – systém kartoték obsahujících deskriptivní údaje o velkém množství mimoevrop. kultur. HRAF vznikla v rámci antropol. projektu Cross – Cultural Survey, založeném v r. 1937 G. P. Murdockem na Institute of Human Relations v Yale, jehož cílem bylo uspořádat podle pevně stanovených klasifikačních kritérií rozsáhlý antropol. materiál poskytující informace o nejrůznějších kulturách světa. Jenom do r. 1943 bylo z odborné literatury získáno a systematicky seřazeno asi 0,5 mil. karet s informacemi o 150 kulturách. Dnes již zahrnuje kartotéka HRAF údaje o více než tisíci etnikách světa. Informace jsou roztříděny do 88 základních a 900 příbuzných oblastí lidské činnosti a lidských vztahů a umožňují mezikult. komparativní výzkum podobností a rozdílností forem kultury v různých společnostech. Informace byly dříve zpracovány na kartotéčních lístcích nebo mikrofiších, v současné době jsou ukládány na počítače a transformovány v ucelené datové soubory. HRAF inspiroval řadu podobných projektů, např. Societal Research Archives System v Pittsburghu a Centre Documentaire d'Ethnologie Comparée v Paříži. Na základě HRAF vznikl také atlas kultur světa, zpracovaný v r. 1981 G. P. Murdockem.

HRAF HRAF HRAF HRAF

Literatura: Moore, F. M.: Readings in Cross – Cultural Methodology. New Haven 1961; Murdock, G. P.: Social Structure. New York 1949; Textor, R. B.: A Cross – Cultural Survey. New Haven 1967.

Václav Soukup