Hypotéza Sapirova-Whorfova

hypotéza Sapirova-Whorfova – někdy také hypotéza jazykového relativismu – byla formulována v tzv. mírné verzi E. Sapirem v práci Language z r. 1921 a v tzv. silné verzi jeho žákem B. L. Whorfem v řadě článků publikovaných v l. 1936–1941 a souborně vydaných v r. 1956 J. B. Carollem pod názvem Language, Thought and Reality. Vypovídá o vztahu mezi jazykem a poznávacím procesem: jazyk je společností nejen utvářen, ale sám utváří a podmiňuje způsoby, jimiž společnost pojímá realitu, materiální a soc. svět. Podle tzv. silné verze h.S.W. jsou světy, v nichž žijí společnosti používající různé jazyky, různými světy, nikoliv jedním světem opatřeným různými jazykovými etiketami. O hypotéze jazykového relativismu se mluví proto, že jádrem h.S.W. je tvrzení, že různí pozorovatelé týchž fyzikálních faktů nevytvoří týž obraz světa, jestliže jejich jazyková výbava není podobná nebo alespoň srovnatelná: obrazy světa se vztahují k jazykovému pozadí, jež samo, podle Whorfa, náleží k jevům nevědomí. Podle K. Horálka není h.S.W. nic jiného než jeden z pokusů ukázat, že zvláštnosti jazykové stavby mají důsledky pro tvorbu kult. hodnot. H.S.W. nebyla přijata lingvisty jednoznačně. Její radikální verze byla většinou jazykovědci odmítnuta, silně však ovlivnila fil. myšlení, např. tzv. obecnou sémantiku, kult. antropologii (R. Redfielda, C. Kluckhohna, H. Hoijera a další) a sociolingvistiku (např. D. Hymese, W. Brighta, J. L. Weisgerbera). V 60. l. odhalil K. Perceival paradox h.S.W.: jestliže naše orientace vidět svět bipolárně vyplývá z povahy našeho jazyka, ačkoliv příroda žádnou takovou bipolárnost nezná, odkud pak je možné vědět, že bipolární vidění je produktem soc. determinovaných jazykových struktur a že v přírodě bipolárnost objektivně není přítomna?

Sapir-Whorf hypothesis hypothèse de Sapir et de Whorf Sapir-Whorf-Hypothese ipotesi Sapir-Whorf

Literatura: Hymes, D.: On Two Types of Linguistics Relativity. In: Bright, W. ed.: Sociolinguistics. Hague 1966; Perceival, K.: A Reconsideration of Whorf's Hypothesis. Anthropological Linguistics, 8, č. 8, 1966; Sapir, E.: Language. New York 1921; Schaff, A.: Język i poznanie. Warszawa 1964; Caroll, J. B. ed.: Language, Thought and Reality: Selected Writings of B. L. Whorf. New York 1956.

Miloslav Petrusek