Index korelace

index korelace – (lat. index = ukazatel, návěští, rejstřík) – je to koeficient determinace pro případ nelineární regresní rovnice [math]y = g(x)+\epsilon [/math]. Vyjadřuje podíl vysvětlení rozptylu [math]Y[/math] pomocí regresní rovnice a proměnné [math]X[/math]. I.k. se zavádí jako [math]I^2 = \Sigma (Y_i-g(X_i))^2/\Sigma (Y_i- \bar{Y})^2[/math]; [math]\bar{Y}[/math] = průměr, [math]X_i, Y_i[/math] – jsou pozorování v dvourozměrné statistické řadě. V literatuře se někdy i.k. nazývá také koeficient determinace.

index of correlation indice de corrélation Korrelationsindex indice di correlazione

Literatura: Cyhelský, L.Novák, J.: Statistika, I. díl. Praha 1967.

Jan Řehák