Interakce statistická

interakce statistická – vzájemný vliv dvou nebo více faktorů, který nastává pouze při jejich současném působení a projevuje se navíc nad samostatné působení jednotlivých faktorů a nad společné působení jen některých z nich. Podle počtu faktorů se hovoří o i.s. druhého, třetího, [math]k[/math]-tého řádu. I.s. se používá v modelech, ve kterých se hodnoty závisle proměnné vyjadřují jako součet (resp. součin) příspěvků dílčích vlivů nezávislých faktorů a jejich kombinací. Typické je použití v analýze rozptylu a v logaritmicko-lineárních modelech pro asociační vztahy v kontingenčních tabulkách. Při aplikacích statist. metod se často požaduje hierarchičnost zaváděných interakcí, která znamená, že s každou použitou interakcí [math]k[/math]-tého řádu jsou v modelu zahrnuty i všechny interakce [math](k-1)[/math]-ého řádu, které vznikají z jejich faktorů, a to postupně až po zařazení samostatného vlivu jednotlivých faktorů (též označovaných jako i.s. 1. řádu; i.s. nultého řádu se označuje konstanta nezávislá na faktorech). Interakce zařazená v modelu se určuje odhadovými metodami. Interakce, které nebyly do modelu zařazeny, jsou označovány za náhodné veličiny (chyby) bez soustavného vlivu (jejich součet tvoří zbytkové členy, resp. rezidua modelu). Odhadnuté hodnoty interakcí slouží k odhadu modelově vyhlazené hodnoty závislé veličiny, která je oproštěna od náhodných výkyvů (náhodných šumů), resp. modelem určené očekávané hodnoty. Zvl. případem je úplný (saturovaný) model, který obsahuje všechny možné interakce všech nezávislých proměnných.

statistical interaction interaction statistique statistische Interaktion interazione statistica

Jan Řehák