Invisible college

invisible college – (z angl. invisible = neviditelný; college = kolegium, učiliště) – do češtiny nepřekládané označení pro specif., jakoby „neviditelný“ druh komunikačního spojení mezi vědci v moderní vývojové etapě vědy. Pojem zavedl v 60. l. D. J. de Solla Price jako označení pro seskupení nejproduktivnějších a nejvlivnějších vědců sdružených na základě intenzívní neformální komunikace. Vznik i.c. spojuje Price s exponencionálním růstem vědění, které se podle jeho výzkumů ze 60. l. během každých 15 l. zdvojnásobuje. Nemožnost informačně zvládnout tento růst vyvolává v život kompenzaci v podobě utváření rostoucího počtu relativně malých výzk. sítí, jimž od 70. l. věnuje význ. pozornost sociologie vědy. Pod povrchovou vrstvou formálních komunikačních struktur vzniká v moderní vědě mnoho neformálních komunikačních sítí, které zdánlivě neviditelně spojují vědce po celém světě. Dříve funkci i.c. plnila soukromá korespondence mezi vědci, dnes jde o konference, setkání, výměny separátů a zejm. o spojení prostřednictvím nových tech. médií. Pro vznik i.c. podle J. M. Zimana neexistují žádná psaná pravidla spojování, žádné pevné procedury, žádná pravidla udržování kázně, členové i.c. nejsou spojeni ani geogr., ani finančně, neexistují formální doklady o členství, ale ani zjevná hierarchie, kromě vztahu „učitel-žák“. Empir. se studiem i.c. zabývala zejm. D. Craneová, která si položila mj. otázku, jak různé typy org. a komunikačních struktur přispívají k rychlému a efektivnímu vzniku inovací ve vědě. Craneová pokládá sice i.c. za reálný soc. fakt, jeho existence se však těžko prokazuje a konkrétní i.c. se obtížně popisují. Podle M. J. Mulkayho jde naopak o pojem vysoce zavádějící, neboť členové i.c. jsou ve skutečnosti vysoce viditelní a hrají prominentní roli při reprezentaci oboru v širší vědecké komunitě a v ustavování její věd. reputace. Za analogické pojmy k pojmu i.c. lze považovat termíny typu výzk. síť (research network), výzk. centra (research centers – podle F. M. Crawforda seskupení, kde vědci fungují jako jednotka bez ohledu na institucionální spojení a polit. hranice), soc. kruh (social circle – podle C. Kadushina spojení vědců se společnými kult. zájmy nebo společenství utilitární, mocensko-polit. a integrativní). Za opravdu zvláštní druh i.c. bychom mohli pokládat neformální a dokonce utajené komunikační a interakční struktury disidentské vědy a kultury v totalitních systémech. Z hlediska s-gie vědy se však tímto fenoménem zatím nikdo nezabýval.

invisible college collège invisible invisible college, unsichbares College

Literatura: Crane, D.: Invisible Colleges. Diffusion of Knowledge in Scientific Communities. Chicago, London 1972; Kommunikacija v sovremennoj nauke. Moskva 1976; Price, D. de S.: Little Science, Big Science. New York 1963; Price, D. de S.Beaver, D.: Collaboration in an Invisible College. American Psychologist, 21, 1966; Ziman, J.: Public Knowledge. The Social Dimension of Science. Cambridge 1968.

Alena Miltová