Izolát

izolát – (z it. isola = ostrov) – pojem používaný v sociometrii, kde je označením osoby, která není v sociometrickém testu nikým pozitivně vybírána. V sociometrii je ale vhodné odlišit osoby opomenuté od izolovaných takto: osoby izolované ani neprovedly, ani neobdržely žádný výběr, zatímco osoby opomenuté výběr sice samy provedly, ale nebyly nikým vybrány. Tzv. sociopreferenční izolace ve skupině se měří indexem. Izolace individua ve skupině závisí na řadě činitelů, např. na délce existence skupiny a členství v ní, na existenci vnitřních bariér ve skupině, na osobnostních vlastnostech, na míře autoritarismu atd. Sociometrická izolace vyjadřuje postavení individua ve struktuře nějaké konkrétní malé soc. skupiny, nemusí však být totožná s celkovou soc. izolací této osoby, i když je ovšem málo pravděpodobné, že by osoba, která je v jedné skupině i., měla současně v jiné vysoký sociometrický status. Výjimečné případy tohoto druhu, zejm. ve sféře polit. života, jsou ovšem možné.

isolate isolat Isolat isolato

Literatura: viz sociometrie.

Miloslav Petrusek