Koeficient vnitrotřídní korelace

koeficient vnitrotřídní korelace – též koeficient skupinkové korelace – charakterizuje podobnost údajů o veličině [math]Y[/math] ve skupinkách datového souboru v porovnání s variabilitou všech dat souboru. Používá se v situacích, kdy je soubor rozdělen na výzk. nebo metodol. zajímavé skupinky (např. rodiny, domácnosti, pracovní kolektivy, obyvatele obcí a měst apod.) a cílem analýzy je určit stupeň homogenizace, který v nich nastává (vzhledem k [math]Y[/math]). Je také mírou, která vystupuje v teorii i praxi skupinkových výběrových uspořádání, kde se také nazývá poměrem homogenity (značí se rok). Je definován buď jako korelace všech párů ve skupinkách nebo jako poměr variance uvnitř skupinek a variance v celém souboru ([math]r = 1 - \Sigma n_h \operatorname{var}(Y/h) / \operatorname{var}(Y)[/math], kde [math]\operatorname{var}(Y/h)[/math] je rozptyl v [math]h[/math]-té skupince, [math]n_h[/math] je počet objektů [math]h[/math]-té skupinky a [math]\operatorname{var}(Y)[/math] je rozptyl [math]Y[/math] v datovém souboru). K.v.k. nabývá hodnoty z intervalu [math][ -1 / (n_{\operatorname{min}}-1), 1 ][/math]: [math]r = 1[/math] znamená úplnou homogenitu uvnitř skupinek (veškerá rozmanitost dat se projeví mezi skupinkami). [math]\eta^2 = 1 - r[/math] je korelační poměr pro vztah [math]Y[/math] a rozkladového znaku, který určuje skupinky.

intraclass correlation coefficient de corrélation intraclasse Koeffizient innerklassen Korelation coefficiente di correlazione intra-classi

Literatura: Hájek, J.: Teorie pravděpodobnosti výběru s aplikacemi na výběrové šetření. Praha 1960; Kish, L.: Survey Sampling. New York 1965; Rao, C. R.: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Praha 1978.

Jan Řehák