Kompetice

kompetice – (z lat. competere = setkávat se, mít společný cíl) – soutěživé interakční střetávání chápané v jistém smyslu jako opak kooperace, tj. spolupráce. Zatímco ke kooperativnímu chování dochází, když dosažení cíle určitým jedincem zvyšuje pravděpodobnost, že také druzí, kteří s ním budou spolupracovat, dosáhnou cíle, ke k. dochází, jestliže naopak cílovým chováním jedince je blokováno dosažení cíle pro druhé, resp. jeho pravděpodobnost se zmenšuje (R. M. Krauss, 1966). K. neboli soutěživost úzce souvisí s konkurencí. Srovnáváním kooperativních a konkurenčních skupin se zjistilo, že první řeší zadané úkoly rychleji a jejich členové jsou k řešení více přitahováni; vykazují také méně nepřátelství a větší přízeň vůči svým spolupracovníkům (B. H. Raven a H. T. Eachus, 1963). Výzkumy rozdílů mezi kooperací a k. v malých pracovních skupinách však nepřinesly jednotné výsledky (H. Feger, 1972). Navozování soutěživosti obecně zvyšuje úroveň motivace daného jedince, zejm. srovnává-li svůj výkon s ostatními a toto srovnávání je východiskem jeho sebehodnocení. (Viz též soutěživost experimentální.)

competition compétition Wettbewerbslust, Konkurrenzfähigkeit competizione

Literatura: Raven, B. H.Eachus, H. T.: Cooperation and competition in meansinterdepedent triads. Journal of Abnormal Psychology and Social Psychology, 67, 1963.

Milan Nakonečný