Krajina

krajina – z ekologického hlediska, které je relevantní i pro s-gii, je to soustava abiotických a biotických útvarů, z nichž si s-gie všímá zejm. technoantropocenóz, jejich pronikání do přír. složek k. a zpětných důsledků tohoto procesu pro společnost. Empir. s-gie někdy ekologické pojetí k. zužuje ve shodě se soc. konotací na opticky uzavřený celek převážně přír. prostředí, k němuž se vztahuje estetické hodnocení. K. je pojem převzatý z běžného jazyka, používaný v různých věd. oborech, ale obsahově je nesjednocený a neustálený. K. je studována především v mezioborové spolupráci. Bývá nesprávně zaměňována s širším pojmem životní prostředí. Sociologa přivádí zkoumání k. často k praktické spolupráci se sociologií zemědělství a sociologií venkova. Ze současného stavu k. však vyplývá i aktuálnost výzkumu její průmyslové a urbanizované podoby. V každém případě se s-gie zajímá o soc. funkce k., především o funkci obytnou, výrobní, rekreační, ekologickou a estetickou. Na rozdíl od přír. věd klade zvl. důraz na hist. podmíněnost a vývoj vztahu člověka a krajiny.

landscape paysage Landschaft paesaggio

Literatura: Hadač, E.: Krajina a lidé. Praha 1982; Librová, H.: Sociální potřeba a hodnota krajiny. Brno 1987.

Časopisy: Landschaft und Stadt, 1969; Natur und Landschaft, 1925.

Hana Librová