Krize demografická

krize demografická – období ve vývoji populace, kdy po dobu nejméně 3 měsíců prudce stoupne počet úmrtí, a to min. na dvojnásobek měsíčního nebo ročního průměru, sníží se počet sňatků a početí, v období po 9 měsících též porodů. K.d. je obvykle důsledkem epidemií a hladomorů. Patřila k vývoji populace předkap. společností, dnes se vyskytuje v rozvojových zemích, popř. v zemích zasažených živelnými nebo válečnými událostmi (např. v Evropě došlo ke k.d. po 1. svět. válce v důsledku epidemie tzv. španělské chřipky). Tzv. morové epidemie zasahovaly obyv. obvykle náhle a mnohdy přednostně postihovaly osoby movité, udržující obchodní i jiné kontakty se zahraničím. Hladomorům naopak předcházel obvykle vzestup cen potravin, pokles sňatečnosti a porodnosti, úmrtí byla častější mezi chudinou a většina osob umírala na běžné infekční choroby. Za k.d. se počet obyv. snížil vždy velmi výrazně.

demographic crisis crise démographique demograpische Krise crisi demografica

Literatura: viz demografie historická.

Jiří Linhart