Kultura generická

kultura generická – (od lat. genus = rod) – pojem uvedený do spol. věd. am. antropologem D. G. Mandelbaumem, sloužící k označení kultury v atributivním smyslu jako univerzálně lidského fenoménu a zákl. znaku, který odlišuje lidský rod o ostatních živočichů. Studium kultury jako rodové vlastnosti člověka staví před vědy o kultuře jinou třídu jevů a procesů než výzkum konkrétních hist. nebo lokálních kultur (kultury v distributivním smyslu). Zákl. gnoseologickou funkcí pojmu k.g. je vést hraniční čáru mezi specif. lidskou činností a biol. formami života a objasnit podstatu kultury jako nadbiol. (superorganického, metabiologického, negenetického) způsobu adaptace člověka na vnější prostředí. Při studiu procesů kulturní změny na úrovni k.g. stojí v centru pozornosti především otázky geneze lidské činnosti a kultury v procesu antropogeneze. Výzkum evoluce lidské kultury je přitom vedený z makroevolucionistické perspektivy. Akcentována není specif. evoluce, která představuje rozmanitost kult. adaptace jednotlivých kultur na různá prostředí s důrazem na variabilitu, divergenci a konvergenci forem, ale evoluce všeobecná, univerzální pro celé lidstvo. Při výzkumu makroevolučních procesů není cílem popis detailů a variant lokální kult. adaptace různých společností v čase a prostoru, ale analýza směru kult. pokroku v kontrole energie a v úrovni kult. komplexnosti a integrace k.g. lidstva jako celku.

generic culture culture générique Generische Kultur cultura generica

Václav Soukup